Adatkezelési tájékoztató

eduXite Ltd.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai szerint rögzítse azeduXite Consulting Ltd.. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a Társaság jelen honlapja (http://www.eduxite.com; a továbbiakban: „Honlap”) vonatkozásában (különös tekintettel az EU Adatvédelmi Rendelet 13. cikkében foglaltakra).

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok Társaság általi kezelését írja le.

Társaságunk elkötelezett az Ön személyes adatai védelme mellett, kiemelten fontosnak tartjuk a Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem kap választ kérdéseire, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 

 

I. Adatkezelő megnevezése

A személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

eduXite Consulting Ltd.

székhely, postai cím:  M02 NBQ Building, UAE-115887 Dubai

cégjegyzékszám:  IBC/04/15/104/87

elektronikus elérhetőség: office@eduxite.com

telefonszám:  +971561792952 (telefonon keresztül csupán általános tájékoztatást áll módunkban nyújtani)

 

 

II. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő céloknak megfelelően elektronikusan, illetőleg papíralapon kezeli és használja:

 

II/1. Az adatkezelés célja:

Cégünk tevékenysége a munkaerő közvetítés. Összekötjük az Álláskeresőket ügyfeleinkkel, akik külföldi Munkaadók vagy Munkaerő közvetítők (továbbiakban Munkáltatók) annak érdekében, hogy az Álláskereső egy megfelelő Munkáltató alkalmazásában külföldön munkába állhasson. Elsősorban szükségünk van a személyes elérhetőségi adatokra, hogy az Álláskeresőt a munka részleteiről telefonon, illetve személyesen tájékoztatni tudjuk. Amennyiben a tájékoztatás sikeres, és az Álláskereső kifejezetten igényli közvetítési szolgáltatásunkat, akkor szükségünk lesz a Munkáltató által igényelt személyes adatokra és dokumentumra, hogy az Álláskereső felvételének ügyében döntést hozhasson. A folyamat során szükséges dokumentumokra és személyes adatok az alábbiak: önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél.

Megerősítjük, hogy az eduXite Consulting Ltd.-vel szerződésben álló Európai Unió területén működő Munkáltató ügyfelek az Európai Unióban bejegyzett cégek, így az egységes GDPR szabályozás rájuk is vonatkozik.

Regisztráció / Jelentkezés

Az Álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail megadásával regisztrál, vagy jelentkezik egy konkrét állásra. Az Álláskereső a regisztrációját vagy jelentkezését bármikor megszüntetheti, mégpedig a regisztráció megszüntetésére vonatkozó igényét tartalmazó e-mail üzenet eduXite Consulting Ltd. részére történő elküldésével.

Az eduXite Consulting Ltd. adatbázisában elmentett Önéletrajzok, illetve az Álláskeresők által a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött Jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek személyes adatoknak minősülnek.

A Weboldalon történő Jelentkezés előtt az Álláskereső kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak.

Az önéletrajzokat és Jelentkezéseket kizárólag az eduXite Consulting Ltd. munkatársai kezelhetik, illetve dolgozhatják fel, amíg azok nem kerülnek továbbításra egy Ügyfélhez (Munkáltatóhoz). Az eduXite Consulting Ltd. kötelezettséget vállal arra, hogy ő és az általa feljogosított személyek, akik a munkájuk végzése során érintkezésbe kerülnek a Megrendelő és/vagy az Álláskeresők személyes adataival, a Személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében titoktartásra kötelezettek, az adatokat saját célra nem használják fel, azokat az érintett személy hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé/nem kerülnek átadásra harmadik személyek számára. Ezen követelmények betartására a jogosult személy(ek) belső képzésen vesznek részt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A személyes adatok köre:

• teljes név;

• lakcím;

• telefonszám;

• e-mail cím;

• nem;

 Az adatkezelés időtartama: űrlap kitöltésétől / beküldésétől a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetőleg maximálisan az űrlap kitöltésétől / jelentkezéstől számított 6. hónap utolsó napjáig kezeljük, ezt követően visszavonhatatlanul töröljük. Amennyiben az Érintett és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők.

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.

 

 

III. A személyes adatok harmadik személyek általi hozzáférhetősége

A Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek által megadott személyes adatokhoz harmadik személyek kizárólagosan az EU Adatvédelmi Rendeletben meghatározott valamelyik jogalap fennállása esetén férhetnek hozzá (az Adatkezelő munkavállalóin kívül, akik a II. fejezetben feltüntetésre kerültek).

Az Adatkezelő az egyes hatósági / bírósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes személyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a saját adatvédelmi nyilvántartásának részeként adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az EU Adatvédelmi Rendelettel összhangban.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések a következő területeket érintik:

- jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;

- jogosulatlan megváltoztatás;

- törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;

- kár vagy esetleges veszteség.

 

 

V. Adatfeldolgozó(k)

Társaságunk adatfeldolgozót a Honlapról beérkező információk vonatkozásában nem vesz igénybe.

 

 

VI. Adattovábbítás külföldre

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján gyűjtött személyes adatok továbbítása országhatáron kívülre, más európai uniós tagállamokba is történik, az alkalmazandó jog szerinti korlátozásokkal. Az ilyen adattovábbítás csak a fent leírt célokból és csak a szükséges mértékben teljesíthető.

Az eduXite Consulting Ltd. által kezelt információkat a jelen szabályzatban meghatározott célokból továbbítjuk, illetve ott tároljuk vagy kezeljük őket. Ezek az adattovábbítások a szolgáltatások biztosítása érdekében szükségesek. Az EGT-ből az UAE-ba, az Egyesült Államokba és más országokba irányuló adattovábbítás esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek szerint járunk el, és az Európai Bizottság egyes országokra vonatkozó megfelelőségi határozataira támaszkodunk.

 

 

VII. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a fenti elérhetőségeken.

 

a) Tájékoztatáshoz való jog

Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EU Adatvédelmi Rendelete 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa akár a jelen adatkezelési tájékoztató, akár további, önálló adatkezelési tájékoztatók keretében.

 

b) Az érintett hozzáféréshez és másolatkéréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- az adatforrásokra vonatkozó információ;

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást a megkeresés módja szerinti úton.

 

c) Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

d) Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

f) Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk, az EU Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében foglaltakkal összhangban.

 

g) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

i) Visszavonáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

j) Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az EU Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikk szerinti, a fenti a)–i) pontokban szabályozott jogok érvényesítése iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

k) Elfeledtetéshez való jog

Az EU Adatvédelmi Rendelet által meghatározott szabályok alapján gyakorolható.

 

 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

 

a) Vitarendezés kezdeményezése az Adatkezelőnél

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése előtt – az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulnia a fenti elérhetőségek valamelyikén (elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselő megkeresése útján). Társaságunk együttműködik az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében.

b) Bírósághoz fordulás joga; Kártérítés és sérelemdíj

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Minden olyan személy, aki az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

c) Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 06/1-391-1400; Fax: 06/1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu

 

 

IX. Az eduXite Consulting Ltd.jelen weboldalának (http://www.eduxite.com) meglátogatása

 

SZERVER-NAPLÓZÁS

Más weboldalakhoz hasonlóan, a jelen Honlapra történő belépéskor automatikusan rögzítésre kerülnek az internetezési tevékenységgel kapcsolatos információk, amelyeket ún. „szervernapló fájlok” tárolnak. A webkiszolgáló automatikusan rögzíti a következő információkat: IP-cím, a weboldal felkeresésének időpontjai, megtekintett oldalak, forrás szerver, böngésző típusa (pl. Internet Explorer), operációs rendszer (pl. Windows 7) a domain szolgáltató neve, címe (pl. Tin.it). Ahol a Honlap cookie-kat (ld. a későbbiekben) alkalmaz, a webkiszolgáló az ezzel kapcsolatos információt is rögzíti. A Honlap használatának pontos felmérése, illetve a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében a szervernaplókat rendszeresen ellenőriznünk kell, így mérhetjük fel a látogatások gyakoriságát. Ez a „web-statisztika”, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunkat fenntartsuk, illetve folyamatosan fejlesszük. Ezek az információk továbbá lehetővé teszik, hogy visszaélés esetén általuk és a felhasználó internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatóságokkal együttműködve megtaláljuk a visszaélés forrását.

 

IP-CÍMEK HASZNÁLATA

Weboldalunk ellenőrzi az IP- (Internet Protocol-) címeket. Az IP-cím az internetszolgáltató által a felhasználó számítógépéhez hozzárendelt azonosító szám. A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az IP-cím, a használat helye és ideje visszaélés esetén használható az internetkapcsolatot használó, weboldalunkat felkereső személy azonosításának megkísérlése céljából.

 

COOKIE-K (SÜTIK)

A sütik kisméretű fájlok, amelyek kiküldésre kerülnek, és a meglátogatott honlapokról a számítógép memóriájában tárolódnak. A sütiket a számítógép fájl mappája tárolja. A következő alkalommal, amikor a felhasználó felkeresi a weboldalt, a böngésző beolvassa a sütit, és továbbítja az információt a weboldalnak, vagy annak, aki a sütit készítette. Ha többet szeretne megtudni erről a technológiáról és a működéséről, látogasson meg egy információs weboldalt, például: http://www.allaboutcookies.org/.

A Honlap egyes részei cookie-kat (ideiglenes cookie-k) használhatnak. A cookie-k különböző információtartalmat hordozhatnak, pl. a CMS Drupal bizonyos funkcióihoz (pl. keresés, bejelentkezés, eszköztár) szükséges speciális technikai információt, vagy felhasználói azonosítót a meglátogatott oldalak nyomon követésére. A cookie-k minden esetben csak olyan személyes jellegű információt tartalmazhatnak, amelyeket a Honlap látogatója / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy maga ad meg. A cookie-k sem a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy merevlemezéről, sem más oldalak által létrehozott cookie-kból nem képesek információkat leolvasni. Ha a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy nem szeretne cookie-kat kapni az internetezés során, beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse a cookie-k megjelenésére, és dönthessen azok engedélyezéséről vagy letiltásáról. A látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy a böngészőben eleve is letilthatja az összes cookie-t, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fog tudni minden oldalt megfelelően használni. Az oldalak kifejezetten kérhetik a látogatót / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyt, hogy bizonyos műveletek végrehajtása érdekében engedélyezze a cookie-kat. Sokféle oldal megtekintése szempontjából talán nem szükséges a látogatónak / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személynek minden cookie-t engedélyeznie, de egyes speciális weboldalakhoz, regisztrációs adatokhoz vagy CMS szolgáltatások által használt speciális információkhoz történő hozzáféréshez mindenképpen szükségesek.

 

IDEIGLENES COOKIE-K

Amikor a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy a Honlap egyik lapjáról egy másikra vált, gyakran szükséges, hogy hozzá kapcsolódó technikai információkat tároljunk. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az oldalon történő navigációt. Ez a fajta cookie nem tartalmaz azonosító információt és csak az oldalon történő tartózkodás idejére tárolódik.

 

BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ IDEIGLENES COOKIE-K

Amikor a felhasználó egy védett felületre lép be előzetes regisztrációt követően, számítógépén megjelenhet egy cookie a belépési adatok megjegyzésére. Ez a felhasználó kényelmét szolgálhatja, mivel a következő látogatások során így nem kell mindig ismételten megadnia a belépési adatait.

 

HARMADIK FÉL ÁLTAL LÉTREHOZOTT COOKIE-K

Az Adatkezelő nem engedélyezi, hogy a Honlapon keresztül harmadik fél cookie-kat hozzon létre a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy számítógépén, kivéve, ha kifejezetten kérjük, illetve a cookie-k közvetlen irányításunk alatt állnak és harmadik fél által nem használhatóak illetve hozzáférhetőek a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kivételével.

 

 

X. Egyebek

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

A Társaság Honlapját látogatók tudomásul veszik, hogy

o a Honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a Honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;

o a Honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Társaságot, illetve a Honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;

o a Társaság nem vállal felelősséget a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a Honlap tartalmával, valamint az ott – illetve azon keresztül – elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;

o a Társaság a birtokába kerülő, személyes adatnak nem minősülő egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős;

o a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap mindenkori tartalmát bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;

o a Honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhatnak, amelyek használhatóságát a Társaság ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja; az itt leírt irányelvek és eljárások ezen más honlapokra nem vonatkoznak, így javasoljuk, hogy ezen más honlapok adatvédelmi, biztonsági illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott honlap rendszergazdájánál; előfordulhat, hogy a Honlappal összekapcsolt más honlapokon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek Társaságunk álláspontjával;

o a Honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, általános jellegűek, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat;

o Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi Honlapjai tartalmáért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia;

o a Honlap teljes tartalma, illetőleg annak bármely tartalmi eleme vonatkozásában Társaságunk a kizárólagosan jogosult, így a Honlap egészének, illetve bármely tartalmi elemének vonatkozásában az engedély nélküli felhasználás szerzői jogi jogsértést valósít meg és jogkövetkezményt von maga után.

 

KISKORÚAK

Honlapunk nem kiskorúaknak szánt oldal és nem az általuk történő megtekintésre tervezett. Kiskorúakhoz kapcsolódó adatokat olyan módon sosem rögzítünk, hogy azok alapján az érintett kiskorú egyértelműen és félreérthetetlenül beazonosíthatóvá / azonosíthatóvá válhasson, tehát kiskorúak vonatkozásában személyes adatokat nem kezelünk.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Honlap mindenkori adatkezelési tájékoztatóját szükség esetén frissíthetjük. Az adatkezelési tájékoztató minden módosítását közzétesszük a Honlap látogatói részére.

MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK

Az internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon leírt véleménye, eljuttatott üzenete személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Teendők:

1. honlap nyitólapjának alján Adatvédelem címszó alatt ezt elérhetővé kell tenni

2. ha változik, le kell menteni, és igazolni kell tudni (log), hogy mikor mi volt megtekinthető

3. mindenhol, ahol adatbekérés történik, meg kell hivatkozni az 1-es pontban leírt tájékoztatót és az alábbival kell kiegészíteni az adatbeviteli mezőket és csak bepipálása után lehet tovább engedni a látogatót!

checkboxKifejezetten hozzájárulok, hogy az eduXite Consulting Ltd.az általam önkéntesen megadott személyes adatokat, információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

Kapcsolat

eduXite Consulting Ltd.

UAE-115887 Dubai, M02 NBQ Building

e-mail: office@eduxite.com

 

 

Információs iroda:

 

Magyarország:

H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 11.

Tel.: +36 1 7948206

e-mail: office@eduxite.com

 

Ausztria:

A-1010 Wien, Marc Aurel Straße 2/5/31

Tel.: +43 1 5353735

e-mail: office@eduxite.com

EN DE HU

eduXite Consulting Ltd.

UAE-115887 Dubai, M02 NBQ Building

e-mail: office@eduxite.com

 

Információs iroda:

 

Magyarország:

H-1118 Budapest, Maléter Pál u. 2.

Tel.: +36 20 5051527

e-mail: office@eduxite.com

 

Ausztria:

A-1010 Wien, Marc Aurel Straße 2/5/31

Tel.: +43 1 5353735

e-mail: office@eduxite.com